انستیتیوت قمر

انتشارات، مقالات، آموزش ها

هر هفته پوډکاست به میزبانی ریاض احمد صافی انجام میشود، با او بپوندید زیرا که او در تک تک ساحات مختلف کشور در فلسفه، الهیات و بیشتر از این با ګوینده ګان عامه، کمیدین ها بحث و ګفتګو میکند.